residential
 

Политика за защита на личните данни

 

1. "Петрол" АД е вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 831496285, със седалище и адрес на управление в град Ловеч, 5500, ул. "Търговска" № 12. Уебсайтът www.petrol.bg е собственост на "Петрол" АД, и се управлява от дружеството. "Петрол" АД е регистрирано като администратор на лични данни, съгласно действащия Закон за защита на личните данни (ЗЗДЛ) с идентификационен номер 22880. "Петрол" АД защитава, използва, обработва и съхранява получените лични данни в съответствие с разпоредбите на Закона, който е в сила, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни).

Контакт с администратора може да осъществите:

(а) по имейл на адрес: data@petrol.bg

(б) на адреса на управление на дружеството: Ловеч, 5500, ул. "Търговска" 12

2. Информацията в този раздел е насочена към всяко физическо лице, независимо дали лично е в отношение с "Петрол" АД, като представител, упълномощено лице или служител на юридическо лице, или като посетител на този сайт. Тази политика не се прилага по отношение на лицата, които ползват карти по лоялна програма, организирана от "Петрол" АД и посещават социалните мрежи, свързани с профила на "Петрол" АД, в т.ч. но не само мобилно приложение, Facebook страница, You tube канал и Google профил на "Петрол" АД. Този раздел е предназначен да информира лицата за личната информация, която събираме; защо я събираме; начина и сроковете, в които я обработваме и защитаваме. Политиката за защита на данните цели да разясни и правата, които физическите лица имат във връзка с обработването на личните им данни.

3. "Петрол" АД обработва лични данни само на предвидените в закона основания, а именно: а) съгласие за обработване на лични данни за една или повече конкретни цели; б) когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; г) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна; д) други основания, определени в закон.

Предоставянето на лични данни е винаги доброволно и може да бъде оттеглено във всеки момент.

4. Събраната от и за физическите лица - субекти на лични данни - информация се обработва от "Петрол" АД единствено за идентификация за сключване, изпълнение, изменение на договори; предоставяне на искани услуги; обработка на подадени заявки, поръчки и запитвания, както и за изпълнение на законови задължения на администратора и изисквания на държавни органи и комисии.

Ние не изискваме предоставяне на лична информация за ползване на специални търговски отстъпки и условия по карти за лоялна програма, като и за разглеждане на нашия Уеб сайт или осъществяване на достъп до по-голяма част от съдържанието му.

5. "Петрол" АД обработва следните видове лични данни: имена, ЕГН, данни за местоположение, данни за контакт (имейл, телефон) в комбинация с персонални данни, данни за договори, данни за задължения, данни за плащания, др..

6. За целите на обработването и съгласно действащото законодателство, събраните от "Петрол" АД лични данни могат да бъдат обработвани и включени в база данни и на трети лица, действащи от името и под контрола на "Петрол" АД, търговски партньори и контрагенти, както и на друго лице - орган на държавна, местна власт/комисия, ако е предвидено в нормативен акт.

7. "Петрол" АД не предоставя лични данни извън територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

8. "Петрол" АД ще обработва личните ви данни за срок не по-дълъг от периода, който е необходим за постигане на целите, за които се обработват, и допълнителен период от време за данъчни цели или за да бъдат спазени изискванията на законодателството.

9. В "Петрол" АД са приети всички вътрешни правила и инструкции за осигуряване на поверителност, и защита на личните данни. Дружеството предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Дружеството определя срокове за провеждане на периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаването им.

10. Всяко лице има право:

(а) да получи достъп до отнасящите се до него лични данни;

(б) по всяко време да поиска от "Петрол" АД да 1) коригира, изтрие ("да бъдете забравен"), да ограничи личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство, както и да 2) уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, извършено в съответствие с подточка 1), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия за "Петрол" АД;

(в) да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор на друг (право на преносимост), когато това е технически осъществимо;

(г) да възрази пред "Петрол" АД срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това, когато възражението е основателно и не съществуват убедителни законови основание за обработването, които имат предимство пред интересите, правата на свободите в качеството му на субект на данни, или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;

(д)  на жалба до надзорен орган;

(е) на всички останали права, съгласно ЗЗДЛ и Общия регламент относно защита на данните.

Правата си като субект на лични данни всяко лице може да осъществи по някой от посочените в т.1 начини за контакт.

11. Тази политика е актуална към 15.05.2018 г. Тя може да бъде изменена по инициатива на "Петрол" АД или на компетентен орган поради изменение на действащото законодателство.

Известяването на лицата за изменения в политиката за защита на личните данни се осъществява с публикуването й на сайта на дружеството www.petrol.bgDiesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+